Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на следните проекти: BG16RFOP001-5.001-0003-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” и BG16RFOP001-5.001-0054-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   894626   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.02.2019 18.02.2019
2   894630   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2019 18.02.2019
3   928989   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 23.08.2019
4   936249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2019 04.10.2019