Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/open-procedure/op07/op07
Процедура: Открита процедура
Описание: Рехабилитация и реконструкция на общински улици на територията на община Баните“, както следва: - Обект 1: Улица „Парунска” в с. Стърница от о.т. 37 до о.т. 306 с дължина на трасето 1146.85 м.; - Обект 2: Улица от о.т. 166 до о.т. 146 с. Дрянка с дължина на трасето 608 м.; - Обект 3: Улица "Дружба" в с. Загражден от о.т. 61 до о.т. 108 с дължина на трасето 608 м. - Обект 4: Улица от о.т. 174 до о.т. 342 в с. Гълъбово с дължина на трасето 671.03 м.; - Обект 5: Улица от о.т. 6 до о.т. 130 в с. Оряховец с дължина на трасето 194.24 м.;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   894104   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.02.2019 18.02.2019
2   894106   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2019 18.02.2019
3   910764   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2019 13.05.2019