Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Закупуване на минимално оборудване за секционна зала и амбулаторен кабинет на отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   893167   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
2   893173   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
3   912336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 20.05.2019
4   920157   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019
5   920161   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019