Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Открита процедура
Описание: Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“ Основни дейности , които формират обхвата на поръчката: Дейност 1 - Създаване на нови и актуализиране на съществуващи адаптери и справки. Присъединяване на нови регистри и бази данни. Дейност 2 - Надграждане на системата за междурегистров обмен (RegiX). Дейност 3 - Гарантиране на работоспособността и нормалното функциониране на системата за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) при удостоверяване на вписани в регистри на централната администрация обстоятелства. Дейност 4 - Консултантски услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   893014   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.02.2019 11.02.2019
2   893017   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.02.2019 11.02.2019
3   916421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2019 17.06.2019
4   975594   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.05.2020 07.05.2020