Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”. Предметът на поръчката включва периодични доставки на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/03/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   892938   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
2   892942   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
3   907018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
4   911291   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019