Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/24e98a8ce0e36fe46a4102cf56ce57d7
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката обхваща осигуряването на редовно и навременно техническо поддържане, извънгаранционно сервизно обсбужване, осъществяване на ремонтни дейности с доставка на необходими авточасти, поддържане на съществуващата система за проследяване на автомобили и устройствата, които са монтирани за целта в тях, доставка и монтаж на допълнителни проследяващи устройства и др. свързани с това услуги, на автомобилния парк на ДП БСТ (изброени и описани в приложения към документацията Списък) - 111 бр., на територията на градовете: гр.София, гр.Бургас, гр.Благоевград, гр.Варна, гр.Монтана, гр.Плевен, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.Стара Загора и гр.Велико Търново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   892403   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.02.2019 04.02.2019
2   892404   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.02.2019 04.02.2019
3   913833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2019 29.05.2019