Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=232
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на •обект: „Основен ремонт и хоризонтална маркировка на ул. "Люлин" L 440 м., ул. "Ал. Божинов" L 740 м., ул."Черни връх" - от кръстовището с ул. "Бачо Киро" до кръстовището с ул. "Люлин" - L 590 м., ул. "Тинтява L 125 м., ул. "Пирин" L 75 м., ул. "Искър" L 280 м., ул. "Киряк Цанков" L 610 м. и ул. "Искър" L 280 м“; •обект: „Рехабилитация на улица „Рила“ от №6 до №14“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   892057   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.02.2019 01.02.2019
2   892059   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.02.2019 01.02.2019
3   909181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.04.2019 24.04.2019