Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
Номер: 00665-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/profile?op20190130
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Настоящата обществена поръчка има за цел договаряне на максимално изгодни условия за следващ период, съобразен изцяло с дейността и нуждите на агенцията, като изискванията за качеството, вида на горивото и обекти за доставка са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата поръчка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891340   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019
2   899006   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2019 06.03.2019