Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=231
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891323   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019
2   891326   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019
3   899636   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.03.2019 08.03.2019
4   944463   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.11.2019 14.11.2019