Информация за преписката

Възложител: Народно читалище "Трудолюбие 1884" гр. Бяла
Номер: 05718-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://byala.bg/home/index.php/2012/09/11/prk-ch-byala/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена и декори за сцена”, Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника” и Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника”. Обособените позиции, включени в предмета на настоящата обществена поръчка са 3 (три). Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лица, на които да бъдат възложени доставките на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори за сцена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891267   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.01.2019 31.01.2019
2   891274   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2019 31.01.2019
3   922467   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019