Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37157
Процедура: Публично състезание
Описание: Основната цел на изпълнението e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черно море, което се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/02/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891094   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019
2   891095   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019
3   910276   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
4   931273   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.09.2019 02.09.2019