Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37091
Процедура: Открита процедура
Описание: Основна цел на проекта е осигуряване на качествена грижа за лицата с тежки увреждания и техните семейства на територията на регион Бургас, чрез създаване на Център за комплексна подкрепа на лицата с увреждания. Проектът е насочен към създаване на нови възможности за подкрепа и условия за соц. включване на лицата с увреждания, вкл. лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на интегр. междусекторни услуги в общността. Основни дейности:ПРОЕКТИРАНЕ -изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП), съгласно задание за проектиране, техн. паспорт и ОЕЕ; АВТОРСКИ НАДЗОР–упражняване на авторски надзор по ЗУТ по време на строителството;СТРОИТЕЛСТВО: Планираните дейности вкл. ремонт и преустр-во на съществуващи самост. обекти за създаване на условия за стартиране работата на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, а именно:Укрепване на носещата конструкция в частта извън жилищната сграда;Продължава в Раздел VI.3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/03/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.01.2019 28.01.2019
2   890772   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2019 28.01.2019
3   915638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2019 12.06.2019