Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0018
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82ovF-cIo
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890636   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2019 28.01.2019
2   890677   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.01.2019 28.01.2019
3   893441   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.02.2019 11.02.2019
4   905422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2019 05.04.2019
5   956677   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020