Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически проект и всички необходими дейности за получаване на разрешения за строеж за три технологични връзки на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“ към съществуващата газопреносна мрежа. Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890559   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.01.2019 г.  25.01.2019 г. 
2   890560   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         24.01.2019 г.  25.01.2019 г.