Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград
Номер: 00496-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2390&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия-ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград. Доставките ще се извършат на горепосочените адреси за обекти предоставени на териториалните поделения на АСП от област Благоевград. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията определени от Възложителя в утвърдената документация за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890136   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2019 24.01.2019
2   890139   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.01.2019 24.01.2019
3   896841   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.02.2019 28.02.2019
4   907391   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2019 18.04.2019