Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0003_BG
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е за застраховане на служителите на Бълга рска народна банка(БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции (ОП), както следва: ОП № 1: „Групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ“;ОП № 2: „Застраховане на служителите на БНБ при служебни командировки или обучения и специализации в чужбина“; ОП № 3: „Други застраховки, с предмет и обем посочен в съответните застрахователни полици” (вкл. „Застраховка „Гражданска отговорност” на служителите на БНБ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана“). Участниците могат да подават оферти единствено по обособени позиции № 1 и № 2. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП застраховките по ОП № 3 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/02/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889967   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.01.2019 22.01.2019
2   889970   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.01.2019 22.01.2019
3   891091   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019
4   895302   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.02.2019 18.02.2019
5   909656   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.04.2019 30.04.2019