Информация за преписката

Възложител: Община Хасково
Номер: 00211-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/921b1a16dfea52089fbd0d61fec702c8
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по проект: „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ (с код на процедура BG16RFOP001-5.002 по Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”). Предметът на поръчката е изпълнението на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”№2“ Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: Разработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889924   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.01.2019 24.01.2019
2   889925   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2019 24.01.2019
3   918025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2019 26.06.2019