Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0002_BG
Процедура: Пряко договаряне
Описание: 1. Абонаментна поддръжка и обслужване в БНБ на текущата версия, както и на всяка актуализация на версията на информационната система с лицензи „Управление на документооборота“, наричана по-нататък за краткост информационна система (ИС) „Микси“, в конфигурация: 1.1. Сървър М 2009; 1.2. 150 (сто и петдесет) клиента версия М 2009; 1.3. Абонаментна поддръжка и обслужване се извършва и за допълнително закупени лицензи; 2. Услуги по проектиране, разработване и внедряване на подобрения, изменения и допълнения, наричани за краткост „потребителски доработки“ – в обем 900 човекочаса, който обем е ориентировъчен 3. Право на ползване на възложителя на всички актуализации на версията на ИС „Микси“, в конфигурация по т. 1, както и на допълнително осигурените клиенти, чрез новозакупените лицензи по реда на т. 5 заедно с прилежащата документация към тях; 4. Услуги по миграция на данни и конфигурация до последна версия на сървъра, съгласно представено Техническо предложение на избрания изпълнител; 5. Доставка на нови лицензи, след получаване на писмена заявка от страна на възложителя. В заявката се посочват количеството на новите лицензи, които следва да бъдат доставени – в обем 100 броя, който обем е ориентировъчен 6. Провеждане на обучение за работа с ИС ,,Микси“ на служители на възложителя, след получаване на писмена заявка за това. – в обем 20 часа, който обем е ориентировъчен. Обхватът, естеството и начинът на осъществяване на отделните услуги, както и правата и задълженията на страните във връзка с осъществяване на всяка от услугите, ще бъдат определени в съответния/те договор/и, сключен/и въз основа на настоящото рамково споразумение и съобразно офертата на избрания изпълнител относно всеки конкретен договор.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889734   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.01.2019 21.01.2019
2   897670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
3   904446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.03.2019 28.03.2019