Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на топлинна енергия за военно формирование 44220 - Пловдив.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889702   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.01.2019 21.01.2019
2   910952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2019 14.05.2019