Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/209
Процедура: Открита процедура
Описание: Продължение от Раздел II.1.1. ... собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Поръчката включва две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор при реконструиране на съществуващо хале на Бл. 8 на ТУ-София - ниска част“ обособена позиция № 2: „Инвеститорски контрол при реконструиране на съществуващо хале на Бл. 8 на ТУ-София - ниска част“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889548   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.01.2019 21.01.2019
2   889549   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2019 21.01.2019
3   932368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019