Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин” Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от документацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/02/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889427   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
2   889429   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
3   906483   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.04.2019 09.04.2019