Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Пазарджик
Номер: 00496-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: извършване на строително-монтажни работи / текущи ремонти/, включително доставка и монтаж на апартаментно табло, ремонт на главно табло, доставка и полагане кабел за захранване в офисите, доставка и полагане кабелни канали, подмяна на нагорели контакти с монтаж на нови, нова инсталация на част от компютрите, подмяна на кабели, подмяна на осветителни тела (нови), електрически измервания от лицензирана лаборатория с протоколи, възстановителни работи до мазилка (изкърпване на отвори).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/02/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889337   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
2   889342   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
3   915673   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2019 10.06.2019