Информация за преписката

Възложител: Детска градина № 103 "Патиланско царство" гр. София /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ №3 "Патиланско царство" - гр. София/
Номер: 02693-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://dg103.net/?page_id=1922
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка е ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ №103"Патиланско царство", както следва:Обособена позиция №1„Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция №2„Месо и месни продукти“;Обособена позиция №3„Риба и рибни продукти“;Обособена позиция №4„Хляб и тестени изделия“;Обособена позиция №5„Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“;Обособена позиция №6„Консервирани и замразени храни“;Обособена позиция №7„Плодове и зеленчуци“. Подробно описание на вид, прогнозни количества, изисквания, към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. са посочени в техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/02/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889364   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
2   889369   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
3   908686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.04.2019 22.04.2019
4   979094   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 27.05.2020
5   979095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 27.05.2020
6   979098   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 27.05.2020
7   979101   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 27.05.2020
8   979103   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 27.05.2020