Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0001_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ, индивидуализирани по вид, количество и местонахождение в съответната техн. спецификация - Приложения №1.1-1.3. Поръчката се състои от пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Абонаментна поддръжка на копирни машини „XEROX” в сградите на БНБ в град София и страната“; Обособена позиция 2: „Абонаментна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“; Обособена позиция 3: „Абонаментна поддръжка на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка Xerox в сградите на БНБ“ Обособена позиция 4: „Абонаментна поддръжка на печатна техника „Tally“; Обособена позиция 5: „Абонаментна поддръжка на копирна машина Коника -Минолта Bizhub C220“ ВАЖНО!Об п-я № 4 – „Аб-на поддръжка на печ. тех-ка „Tally“ и об п-я № 5 – „Аб-на поддръжка на коп.машина Коника-Минолта Bizhub C220“, се възлагат съгласно чл.21,ал.6 от ЗОП на осн. чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/02/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   889239   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.01.2019 21.01.2019
2   889241   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2019 21.01.2019
3   907097   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2019 15.04.2019