Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=229
Процедура: Открита процедура
Описание: За обособената позиция №1 - доставка на нови, неупотребявани и недемострационни трактор - 1 брой, гребло за сняг – 1 брой, мулчер – 1 брой; За обособена позиция №2 - доставка на нови, неупотребявани и недемострационни водоноска – 1 брой, автовишка – 1 брой, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия за бедствия и аварии - 1 брой. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническите спецификации за обособените позиции, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   888284   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.01.2019 16.01.2019
2   888286   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.01.2019 16.01.2019
3   914750   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019
4   938083   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2019 14.10.2019