Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
Номер: 00665-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/profile#op20190114
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси" с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на драга за драгиране на наноси"; Обособена позиция №2: "Доставка на тръби за транспортиране на наноси". С обществената поръчка се реализира дейност 3 с предмет: "Доставка на плавателни средства за извършване на драгажна дейност" в рамките на проект "Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на кораборлавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване". След изпълнение на обществената поръчка доставената драга за драгиране на наноси и тръбите за транспортиране на наноси се включват в драгажен състав за изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/02/2019 16:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   888249   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.01.2019 16.01.2019
2   888250   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.01.2019 16.01.2019
3   914525   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2019 05.06.2019