Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.sidp.bg/semena/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   888087   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.01.2019 14.01.2019
2   888090   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.01.2019 14.01.2019
3   905108   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.04.2019 01.04.2019