Информация за преписката

Възложител: Агенция по заетостта
Номер: 00311-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/325-modernizirane-na-bylgarskata-elektronna-stranica-eures-bg-po-proekt-bg05-m9-op001-1-009-0001-ay-nacionalna-eures-mre/
Процедура: Открита процедура
Описание: -Предметът на Поръчкат включва изпълнението на следните дейности:-Анализ на съществуващото състояние, дизайн, разработка, създаване, доставка, тестване и въвеждане в експлоатация на Софтуерен продукт;- Осигуряване на 6 (шест) месечно съпровождане от страна на разработчика след приемането на сайта в редовна експлоатация с цел отработване на процесите на администрация и поддържане на съдържанието на сайта;- Обучение на персонала на Възложителя за работа съгласно Техническата спецификация;-Отстраняване на всички възникнали проблеми на сайта, които не са породени от неправилна експлоатация в рамките на гаранционната поддръжка.Гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт, след въвеждане в експлоатация на сайта;-Предоставяне на специфична документация за инсталиране и/или техническа документация за разработеният сайт.-Прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерния продукт,включително върхсофтуерния продукт и изходните (source) кодове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/02/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   887960   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.01.2019 14.01.2019
2   887964   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.01.2019 14.01.2019
3   908513   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 24.04.2019