Информация за преписката

Възложител: Община Дупница
Номер: 00418-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработването на инвестиционен проект на фаза работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село БИСТРИЦА, Община Дупница, изпълнение на всички строително-монтажни работи по реализацията на проекта, упражняване на авторски надзор, както и всички съпътстващи дейности, описани подробно в документацията за участие и приложенията към нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/02/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   887931   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.01.2019 11.01.2019
2   887933   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.01.2019 11.01.2019
3   934475   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.09.2019 19.09.2019