Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.sidp.bg/pravno-2/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Шумен“ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   887759   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.01.2019 11.01.2019
2   893859   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.02.2019 12.02.2019
3   959609   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2020 12.02.2020