Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин” Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/02/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   887357   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.01.2019 11.01.2019
2   887369   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.01.2019 11.01.2019