Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/184-96-00-2-19
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнението на поръчката цели предоставяне на услуги, които да осигурят озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември, както и доставка на посадъчен материал за съответните площи. Обществената поръчка ще се изпълнява в община Септември, на територията на паркове, градини и зелени площи, находящи се в населените места на: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Виноградец, с.Карабунар, с.Бошуля, с.Злокучене, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец.Всяко конкретно възлагане ще се извършва чрез Възлагателно писмо до изпълнителя, което ще съдържа информация за видовете дейности/услуги, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, размери (където е приложимо), брой, цвят (където е приложимо).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   887415   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.01.2019 09.01.2019
2   887417   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.01.2019 09.01.2019
3   906746   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.04.2019 10.04.2019