Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 3(трима) изпълнители със срок на действие 14 месеца, с което да осигури доставки на копирна хартия, нерециклирана, за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2019 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   886902   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.01.2019 09.01.2019
2   886953   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.01.2019 09.01.2019
3   911658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 17.05.2019
4   916510   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2019 17.06.2019
5   919072   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
6   920107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2019 08.07.2019
7   921261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019
8   922231   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2019 18.07.2019
9   922882   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.07.2019 22.07.2019
10   924009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2019 26.07.2019
11   925249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2019 02.08.2019
12   926025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 07.08.2019
13   926959   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
14   927446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 14.08.2019
15   928105   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
16   930503   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019
17   932288   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2019 11.09.2019
18   932500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
19   933743   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
20   935266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.09.2019 30.09.2019
21   936757   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2019 07.10.2019
22   937289   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.10.2019 10.10.2019
23   940303   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
24   942419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2019 04.11.2019
25   943918   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.11.2019 11.11.2019