Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен
Номер: 00496-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Шумен за отоплителен сезон 2018/2019 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   886564   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.01.2019 07.01.2019
2   892093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.02.2019 01.02.2019