Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти, описани в Техническата спецификация, неразделна част от поканата за участие в процедурата, която се публикува в профила на купувача на Възложителя на следния интернет адрес: Index of ftp://213.240.235.124/Dostavka na lek produkti radiofarmacevtici enteralni hrani vaksini i substancii/. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество лекарствените продукти до склад на Възложителя: „Болничната аптека” /склад/ на Възложителя: София /МБАЛ – София/; Многопрофилна болница за активно лечение – Варна /МБАЛ – Варна/; Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив /МБАЛ – Пловдив/; Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен /МБАЛ – Плевен/; Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен /МБАЛ – Сливен/; Военномедицинска база – Ловеч /ВФ 28080/ - гр. Ловеч. Всички условия на Възложителя са подробно описани в поканата до участниците в процедурата.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   886120   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019
2   896133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 25.02.2019