Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/01/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885759   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.12.2018 г.  31.12.2018 г. 
2   885763   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.12.2018 г.  31.12.2018 г. 
3   908891   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.04.2019 г.  24.04.2019 г.