Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0060
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36915
Процедура: Открита процедура
Описание: За реконструкцията на Културен дом на Лукойл Нефтохим,на осн. чл. 148, ал.1, 2 и 4 и ал. 13 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ, е издадено РС № II-47 от 25.06.2015г. Обектът е III к-я строеж,съгл. чл.137,ал.1,т.3,буква „ж“,във връзка с буква „в“ от ЗУТ и съгл.чл.7,ал.1 във връзка с чл.6,ал.3,т.4 от Наредба №1/30.07.2003 на МРРБ за номенклатурата за видове строежи.РС е издадено, съгласно одобрени работни инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществена поръчка.Застроителни показатели:Площ на парцела – 4180м2;Застроена площ-2304м2;Разгъната застроена площ–6597м2;Разгъната застроена площ със сутерен–8645м2.Проектът предвижда:Промени в обемно-пространствения образ на сградата;Промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда;Промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата;Мерки за постигане на енергийна ефективност;Ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства;Ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/02/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885718   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.12.2018 31.12.2018
2   885719   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.12.2018 31.12.2018
3   892368   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.02.2019 07.02.2019
4   919225   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019