Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0059
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36919
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите,които са свърз.с извърш.на строителство(вкл. изготвяне на проект),осн.ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улици и пътища в териториален обхват,съгл. Приложение №Т1,а именно: -Полагане на системни грижи за осигур.на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата,както и дейности,които имат за цел да осигурят технич.състояние на пътя/улицата,пътните съоръж.в съотв.с действащите норм.актове и технич.спецификации за строит.продукти /в т.ч.отстр.на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата,пътните съоръж.и предотв.на по-нататъшното им развитие/,отстр.на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по път.настилка и път.съоръж. -Строит. и ремонт (вкл.изготвяне на проект) на улици и пътища; -Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на технич.спецификации; -Извършване на необх.лабораторни изследвания; -Отстр.на проявени дефекти през гаранционните срокове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/02/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885705   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.12.2018 31.12.2018
2   885706   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.12.2018 31.12.2018
3   888337   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.01.2019 17.01.2019
4   915131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
5   915132   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
6   915133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
7   919116   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
8   919125   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
9   919127   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
10   919131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019