Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Номер: 00021-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.marad.bg/page.php?category=145
Процедура: Открита процедура
Описание: Необходимостта от създаване на нови функционални възможности и изменение на съществуващите такива е породена от влезлите в сила изменения на нормативната уредба, с които се създават нови функционални задължения за ИАМА, изпълнението на решения на Министерския съвет за намаляване на административната тежест, привеждане на новите функционалности в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).Едновременно с това изпълнението на поръчката има за цел подобряване на функционалностите на внедрените модули, обслужващи работните процеси, като се отразят натрупаните знания, опит и предложения в резултат на повече от тригодишен период на използване на ЕЦИС.Очакваният резултат след изпълнение на поръчката е разработване на функционалност в ЕЦИС, предоставяща възможност за миграция на генерирани документи с цел достъпност на документите при електронна проверка на автентичността им; интеграция на система за електронно връчване на електронни документи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885326   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.12.2018 27.12.2018
2   885327   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2018 27.12.2018
3   889197   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.01.2019 21.01.2019
4   929644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2019 26.08.2019