Информация за преписката

Възложител: Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Номер: 02378-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/op/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Надграждане на Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, и осигуряване на необходимите функционалности за отразяване на резултатите от извършените проверки, за установяване на степента на спазване на Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ),по отношение на ЗИУ 6, 7 и 8 – Регистрация и идентификация на свине, едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) и проверките по секторното законодателство за идентификация и регистрация на животните

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885090   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2018 21.12.2018
2   909390   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.04.2019 30.04.2019