Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0052
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за структурите на ВМА, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - МБАЛ - София - ВМА, Обособена позиция № 2 - БПЛР - Банкя - ВМА, Обособена позиция № 3 - МБАЛ - Плевен - ВМА, Обособена позиция № 4 - МБАЛ - Варна - ВМА, Обособена позиция № 5 - МБАЛ - Пловдив - ВМА, Обособена позиция № 6 - БПЛР - Хисаря, Обособена позиция № 7 - МБАЛ - Сливен - ВМА, в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ). Договорите за възлагане на поръчката ще бъдат със срок на изпълнение 5 (пет) години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   884647   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.12.2018 19.12.2018
2   902334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2019 25.03.2019
3   918086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2019 26.06.2019
4   919508   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2019 04.07.2019
5   922028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2019 17.07.2019