Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2018-0030
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplniteli-za-dosie-zapis-recepta-napr/
Процедура: Открита процедура
Описание: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 (две) дейности, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис" Обособена позиция № 2. "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   884603   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.12.2018 27.12.2018
2   884605   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2018 27.12.2018