Информация за преписката

Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Търговище
Номер: 00496-2018-0112
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2380&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Търговище за отоплителен сезон 2018/2019г. с две обособени позиции: обособена позиция №1 „ Доставка на горива за отопление – черни въглища” - 18,00 тона за ДСП Търговище – еднократно през 2019 г. обособена позиция № 2 „ Доставка на горива за отопление – букови дърва ” - 16,00 куб.м., за ИРМ Антоново – 5,00 куб.м. букови дърва - (еднократно) и за ДСП Търговище – 11,00 куб.м. букови дърва(еднократно) през 2019г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   883954   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.12.2018 17.12.2018
2   889547   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.01.2019 18.01.2019
3   892856   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
4   892874   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019