Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2018-0011
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/open-procedure/op06/op06
Процедура: Открита процедура
Описание: „Извършване на СМР на обекти в община Баните, област Смолян, по обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево" Обособена позиция №2 „Изграждане на водоем V – 500 м3 за с. Оряховец, Община Баните, област Смолян“ в ПИ № 010275 по КВС на землище на с. Оряховец, община Баните, област Смолян“ Обособена позиция №3 „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните” финансирани по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   883819   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.12.2018 17.12.2018
2   883821   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2018 17.12.2018