Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2018-0033
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка, чрез покупка на канцеларски материали. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Артиколите, включени в предметния обхват на поръчката са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие. Доставките ще се извършват по изпратена от съответния възложителя заявка до достигане на съответните суми по договорте за обособените позиции или за срок до до 31.12.2023 г., което от двете събития настъпи първо.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   883473   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2018 17.12.2018
2   883478   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2018 17.12.2018
3   939338   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2019 21.10.2019