Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”. Предметът на поръчката включва периодични доставки на офталмологични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   883220   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.12.2018 12.12.2018
2   890242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.01.2019 23.01.2019