Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0036
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=227
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имотите, собственост и ползвани от Община Свищов, ОбС „Социални Дейности”, Други дейности по образованието, Разпоредител „Култура“, ОП „Чистота – Свищов”, ОП „Пазари – Свищов”, ОП „Обреди – Свищов”, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя за срок от две години. Прогнозно количество електрическа енергия за 2 година е 8 000 MWh.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882993   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.12.2018 14.12.2018
2   882996   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2018 14.12.2018
3   920152   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019