Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0034
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=224
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на обществената поръчка включва: 1. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности: Доставката на резервни части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество. 2. Техническо обслужване - Включва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия период на действие на договора – една година. Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния (марка, модел) автомобил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882610   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.12.2018 10.12.2018
2   882611   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.12.2018 10.12.2018
3   900176   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.03.2019 12.03.2019
4   972017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.04.2020 10.04.2020