Информация за преписката

Възложител: Община Мадан
Номер: 00104-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на Строителен надзор по на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан", който предвижда изпълнението на: ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м.” в с.Бориново; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до съществ. помпена станция /ПС/, напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с.Букова поляна“; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м.Полене, з-ще на с. Върбина до същест. водоем в мах. “Камберовска“; Външен водопровод за водоснабд. на с.Чурка и с.Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с.Средногорци и Вътр. водопр. мрежа на с. Върбина-ІІ етап. В съотв. с чл.48,ал.1 от ЗОП, необх. характеристики на всеки обект и пълен обем по обекти, са подробно индивидуализирани в Техн. спецификации. При изпълнение се следват изискв. на чл. 168 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882052   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.12.2018 10.12.2018
2   882053   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2018 10.12.2018
3   927796   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019