Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/01/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882111   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.12.2018 г.  10.12.2018 г. 
2   882112   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2018 г.  10.12.2018 г. 
3   908890   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2019 г.  30.04.2019 г.